മാതാവിനോട്    എന്നെവാക്കുപോലും നീ പറയരുത്  പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ  Philip mamapd motivation speech
മാതാവിനോട്-എന്നെവാക്കുപോലും-നീ-പറയരുത്-പരിശുദ്ധ-ഖുർആൻ-Philip-mamapd-motivation-speech

മാതാവിനോട് എന്നെവാക്കുപോലും നീ പറയരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ Philip mamapd motivation speech

Join this channel to get access to perks: https://www.youtube.com/channel/UCnrJ9Th2kabcpkxHAyvYKcw/join മാതാവിനോട് ച്ചെ ... മാതാവിനോട് എന്നെവാക്കുപോലും നീ…

0 Comments